Back

การแก้ไขรายการผิดพลาด (Correction of Errors)

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

การแก้ไขรายการผิดพลาด (Correction of Errors) คือการบันทึกรายการหรือจำนวนเงินในสมุดรายวันทั่วไปที่ไม่ถูกต้อง โดยหากยังไม่ได้ผ่านรายการนั้นไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปสามารถแก้ไขได้โดยการขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ แต่หากมีการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้ว ให้ทำการแก้ไขโดยการบันทึกรายการยกเลิกรายการเดิมและบันทึกรายการใหม่ให้ถูกต้อง หรือ บันทึกการแก้ไขรายการลงไปเลย

Administrator
Administrator
https://yeepou.com