Back

การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

สำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญา 200 บาท และโดนเงินเพิ่มอีก 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง x จำนวนเดือน ที่ส่งล่าช้า ภงด.1ก เป็นการสรุปรายการการจ่ายเงินได้ของ ภงด.1 ว่าทั้งปีได้จ่ายรวมแล้วเป็นเงินเท่าไร หัก ณ ที่จ่ายรวมเป็นเงินเท่าไร โดยจะต้องสรุปเป็นรายคนไปเลยนะว่าแต่ละคนที่กิจการได้จ่ายไปนั้นทั้งปีได้จ่ายให้คนๆนั้นไปเท่าไร หัก ณที่จ่ายไปแล้วเท่าไร โดยต้องยื่นแบบ ภงด.1ก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปจากปีที่จ่ายเงินได้ให้พนักงาน

Administrator
Administrator
https://yeepou.com