Back

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]
[b]ขายอาคารต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรคะ[/b]


ตอบ: [b]ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด[/b] wanwan033 -นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้ -นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมาย ว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้ -นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้น และนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องนำเงินกองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป้นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม[center]+++++ wanwan021 +++++[/center]ตอบ: [center] wanwan033 wanwan033[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com