Back

การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
+++ ส่วนจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ทางภาษีอากรต้องไปดูว่ามีอยู่ในข้อบังคับของบริษัท เป็นสวัสดิการของพนักงานหรือไม่ ถ้าไม่มีถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามคะ ดังนั้นควรลงเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หรือ สวัสดิการAdministrator
Administrator
https://yeepou.com