Back

การเรียกเก็บเงินสมทบ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

การเรียกเก็บเงินสมทบ-นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี-เงินสมทบให้คำนวณจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี-กำหนดอัตราเงินสมทบตามความเสี่ยงภัยของกิจการนายจ้าง-เมื่อมีการชำระเงินสมทบติดต่อกัน 3 ปีปีที่ 4 จะคำนวณหาอัตราการสูญเสีย เพื่อหาค่าอัตราเงินสมทบตามประสบการณ์ และนำมาเรียกเก็บในปีที่ 5 หากนายจ้างและลูกจ้างมีความปปลอดภัยในการทำงานจะรับการลดอัตราเงินสมทบ หากไม่ดูและเรื่องความปลอดภัยจะต้องถูกเพิ่มเงินสมทบ-นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนชำระเงินสมทบ เป็นงวดจะต้องจ่ายเงินฝากไว้ร้อยละ25 ของเงินสมทบโดยประมาณทั้งปีภายในเดือนมกราคม และจ่ายเงินสมทบเป็นรายงวด 4 งวด-ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างทั้งหมดของปีที่ผ่านมา-ผู้ไม่รายงานค่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด หากปรากฏว่าชำระเงินสมทบที่จ่ายไว้เมื่อต้นปีต่ำไป จะต้องเสียเงินเพิ่มตั้งแต่ 31 มีนาคมของปีที่มีการชำระเงินสมทบการเรียกเก็บเงินสมทบRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ (1)


ตอบ: [center][b]++++ wanwan016 wanwan017+++++[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com