การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

++++ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท ++++

การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา เงินทุนของบริษัทอาจจำแนกที่มาได้จาก 3 แหล่ง คือ

1. เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น

2. รายได้สะสมจากการดำเนินงาน

3. การยอมรับขึ้นบัญชีในมูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้น

ทั้ง 3 ประเภทนี้แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

1. เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น คือ เงินสดที่บริษัทได้รับจากการนำหุ้นทุนของบริษัทออกขายหรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับหุ้นทุนของบริษัท ถ้าออกหุ้นของบริษัทเพื่อแลกกับธุรกิจห้างหุ้นส่วน ในกรณีนี้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นก็คือสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับโอนมาเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น

2. รายได้สะสมจากการดำเนินงาน คือ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอันเกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริกา ซึ่งก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุน และได้บันทึกสรุปผลรวมไว้ในบัญชีกำไรสะสม

3. การยอมรับขึ้นบัญชีในมูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้น คือ การยอมรับว่าสินทรัพย์ของกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น แต่โดยเหตุที่มิได้มีการจำหน่ายออกไปจริง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นกำไร มูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้นนี้ให้ถือเป็นเงินทุนที่ประเมินขึ้น หรือส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้น


 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท
Scroll to Top