Back

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ


ตอบ: กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ถ้ารายได้ของห้างฯ ในปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่แจ้ง ห้างฯ มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่อย่างใด ดังนี้ (1) ห้างฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(3) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หรือ (2) ห้างฯ มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณ เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535

Administrator
Administrator
https://yeepou.com