การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

กรณีที่กิจการให้ความร่วมมือทุกอย่างกับผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี แต่ผู้สอบบัญชีเขียนรายงานการสอบบัญชีเป็นแบบมีเงื่อนไข กิจการควรทำอย่างไรครับ
wanwan019


ตอบ: wanwan016 กิจการต้องติดต่อกับผู้สอบบัญชีโดยตรง เนื่องจากกิจการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้สอบบัญชี ถือว่าผู้สอบบัญชีไม่ถูกจำกัดขอบเขต แต่กิจการต้องดูด้วยว่าการรับงานของผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้รายงานเป็นแบบมีเงื่อนไข หรือบัญชีและเอกสารของกิจการอาจไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
wanwan018
ตอบ: wanwan035

การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข
การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข
Scroll to Top