Back

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่ wanwan007 wanwan003


ตอบ: การออกหุ้นสามัญของกิจการหรือการเพิ่มทุนของกิจการ ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมของบริษัทค่ะ กิจการจะต้องมีมติประชุมของบริษัทออกมาก่อนค่ะ และกำหนดมูลค่าหุ้นค่ะ ถึงจะมีการประกาศขายหุ้นได้ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com