การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลงเป็นค่ารับรอง

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ (แต่ลงบัญชีเป็นค่ารับรอง) wanwan035การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลงเป็นค่ารับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลงเป็นค่ารับรอง

Scroll to Top