Back

การส่งเงินสมทบผระกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

การส่งเงินสมทบ ประกันสังคม ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป wanwan025


ตอบ: กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องนำส่งเงินประกันสังคมตามอัตราที่ประกันสังคมกำหนดค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com