Back

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]
[size=14pt]กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่คะ[/size] wanwan013


ตอบ: [b]ไม่ได้คะ ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน wanwan028[/b]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com