Back

การสังกัดอยู่ในบริษัทของผู้ทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นพนักงานที่สังกัดอยู่ในบริษัทผู้มีหน้าที่จัดทำด้วยหรือไม่ครับ…?


ตอบ: ++++ ไม่จำเป็นคะ จะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ หากมีความรับผิดชอบในการทำบัญชีถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายจะต้องยื่นแบบ สบช.5 ค่ะ …เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นทุกหุ้นครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการต้องดำเนินการขอจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทันที แต่ทั้งนี้การขอจดทะเบียนต้องอยู่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้น ++++
ตอบ: ++++ ไม่จำเป็นคะ จะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้ หากมีความรับผิดชอบในการทำบัญชีถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายจะต้องยื่นแบบ สบช.5 ค่ะ …เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นทุกหุ้นครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการต้องดำเนินการขอจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทันที แต่ทั้งนี้การขอจดทะเบียนต้องอยู่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้น ++++

Administrator
Administrator
https://yeepou.com