Back

การศึกษานอกระบบ คือ (Non-formal education)

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบปกติซึ่งจัดให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ไม่มีการจำกัดพื้นฐานการศึกษา อาชีประสบการณ์หรือความสนใจ จุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานแก่การดำรงชีวิต มีความรู้ทางด้านทักษะการะประกอบอาชีพและความรู้ด้านอื่นๆเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต

ซึ่งการจัดการศึกษานั้นจะมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาโดยที่เนื้อหาหรือหลักสูตรจะต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความพร้อมของผู้ที่เรียนของแต่ละคน หลักการของการศึกษานอกระบบ

1. เน้นความเสมอภาค และโอกาสทางการศึกษามอบโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2. ส่งเสริม การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ
3. จัดการศึกษา ให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้สิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต
4. จัดการศึกษาหลากหลายรูป แบบต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นผู้สอนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน การศึกษานอกระบบถือเป็นกระบวนการการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่พลาดโอกาสการเรียนจากภาคปกติหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ ซึ่งจะเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ จะทำให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเกิดสังคมการเรียนรู้ที่กว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างมั่นคงเพราะการพัฒนาที่บุคคลจะทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมสามารถนำความรู้มาช่วยพัฒนาและยกระดับตนเองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การศึกษานอกระบบหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า กศน. ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องกรเรียนไม่จบหรือไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นได้เช่นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะปัจจุบันการสมัครงานในบริษัทต่างๆจำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษามาสมัครอย่างน้อยก็ต้องจบมัธยมตอนปลาย
6. จึงสมัครงานได้ ทำให้ใครหลายคนที่ไม่มีวุฒิก็สามารถมาเรียนที่ได้เพื่อนำวุฒิไปสมัครงานได้

Administrator
Administrator
https://yeepou.com