Back

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

+++วางแผนเกี่ยวกับเงินสด เป็นวิธีการที่ช่วยให้กิจการมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีการจัดทำงบประมาณตามที่วางแผนไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเกี้ยวกับเงินสด คือ งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเกี่ยวกับเงินสดรับ เงินสดจ่ายตลอดจนเงินขาด เงินเกิน ที่อาจเกิดขึ้น การจัดทำงบประมาณเงินสดจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม หากมีเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นจะได้วางแผนในการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดดอกผล ถ้ามีเงินสดขาดมือจะได้พิจารณาวางแผนหาแหล่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมต่อไป แหล่งอ้างอิง การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์Administrator
Administrator
https://yeepou.com