การวางแผนภาษี

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

การวางแผนภาษี
คนเราถึงแม้จะขยันทำงานกันมากเท่าใด มีรายได้ใช้จ่ายแต่พอควรและรู้จักวิธีการออมลงทุนส่วนใหญ่จะมีตัวถ่วงอยู่ 3 วิธีคือ
-เงินเฟ้อ เนื่องจากราคาของข้าวของสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กำลังซื้อของเงินด้อยค่าลดลงไปเรื่อยๆ
-ความโลภและความเสี่ยง คนเราถ้าอยากจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากละเร็วในระยะเวลาอันสั้น ย่อมจะต้องยอมรับความเสี่ยงสูง เพราะไม่มีการลงทุนประเภทใดที่ได้ผลตอบแทนดีแต่เสี่ยงน้อย คนที่กลัวความเสี่ยงก็ใช้วิธีการซื้อหุ้นกู้ หุ้นพันธบัตร หรือฝากธนาคาร
-ภาษีอากร รายได้จากการลงทุนแทบทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้น ดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี 15 % ลงทุนซื้อหุ้นซึ่งมีความผันผวนอยู่แล้วเมื่อได้รับเงินปันผลก็ถูกหักภาษี 10 % ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือซื้อขายมีทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งการวางแผนภาษีก็จะช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบจากเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากรายได้หรือการลงทุน สำหรับมนุษย์เงินเดือนเครื่องมือที่ช่วยลดภาษีได้ดีที่สุด คือ กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนหุ้นระยะยาว เพราะกองทุนทั้ง 3 ประเภทเหล่านี้ช่วยให้คุณหักภาษีได้ถึง 15 % ของรายได้ปีหนึ่งไม่เกินกองละ 500,000 บาท การวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการใช้มาตรการตามที่กฏหมายอนุญาต เพื่อช่วยลดภาระภาษี
การวางแผนภาษี
Related Posts via Categoriesตรวจสอบชื่อบริษัทจดทะเบียน คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล (1)ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท (1)


ตอบ: [center][b] wanwan016 ขอบคุณครับ wanwan016[/b][/center]

การวางแผนภาษี
การวางแผนภาษี

Scroll to Top