Back

การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

*** บริษัทมีผู้ถือหุ้นเกิน 7 คน ต้องการให้เหลือ 3 คน ตามกฎหมายใหม่สามารถทำได้หรือไม่ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อนหรือไม่ และหลังจากโอนหุ้นแล้วต้องแจ้งต่อนายทะเบียนทุกครั้งหรือไม่คะ *** wanwan004


ตอบ: สามารถทำได้โดยการโอนหุ้นให้แก่กัน การโอนหุ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมายบังคับให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญ ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ ประจำปี ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับให้แจ้งต่อนายทะเบียน กรรมการจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อนายทะเบียนหรือไม่ก็ได้คะ wanwan032 wanwan033

Administrator
Administrator
https://yeepou.com