การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่คะ


ตอบ: +++บริษัทสามารถลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินได้คะ แต่เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินแล้ว บริษัทต้องส่งสำเนางบการเงินไปยังผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันน่ะค่ะ

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
Scroll to Top