การรายงานเงินสดในงบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

[center][b] wanwan016การรายงานเงินสดในงบการเงิน[/b][/center]

กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน แสดงในหัวข้อเงินสดและเงินฝากธนาคาร เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการแรกในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในปัจจุบันหลายกิจการเลือกที่จะนำรายการเทียบเท่าเงินสดมาแสดงรวมกับรายการเงินสดอื่นๆ ด้วย เป็นรายการในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเรียกรวมกันว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยเหตุผลที่ว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสดและมีมูลค่าที่สามารถกำหนดได้ค่อนข้างแน่นอนที่เป็นคุณสมบัติของเงินสด ดังนั้น เมื่อกิจการแสดงรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินสดอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการจะต้องเปิดเผยนโยบายแลพองค์ประกอบของรายการเทียบเท่าเงินสดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

[b]แหล่งอ้างอิง : [/b]การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

[center][b]+++++ wanwan024 +++++[/b][/center]


การรายงานเงินสดในงบการเงิน
การรายงานเงินสดในงบการเงิน
Scroll to Top