Back

การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]
[center][b] wanwan001 การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน[/b][/center] เมื่อกิจการมีการดำเนินงานได้รับเงินค่าขายสด วิธีการควบคุมเงินสดจากการขายให้รัดกุม คือ การใช้เครื่องบันทึกเงินสด ( Cash Register ) โดยกำหนดให้มีพนักงานประจำเครื่อง เป็นผู้รับผิดชอบจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวัน เมื่อสิ้นวัน หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือสมุห์บัญชี จะเป็นผู้เปิดเครื่องเพื่อตรวจนับเงินสดและทำรายงานเงินสดค่าขายประจำวัน และกำหนดให้มีพนักงานอีกคนตรวจนับเงินสดเพื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินในเครื่องเก็บเงินแล้วนำฝากธนาคาร กรณีใช้ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่กำหนดเลขที่เรียงลำดับไว้ล่วงหน้า ทุกสิ้นวันเมื่อพนักงานขายนับเงินสด พนักงานอีกคนหนึ่งบวกยอดสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อเทียบยอดว่าตรงกันหรือไม่ พร้อมทั้งทำรายงานการตรวจนับเงินสดพนักงานอีกคนหนึ่งเป็นผู้เขียนใบนำฝากและนำเงินฝากธนาคาร ซึ่งใบนำฝากรายงานเงินสดค่าขายประจำวันจะเป็นหลักฐานที่พนักงานบัญชีไว้ลงบัญชีต่อไป

[b]แหล่งอ้างอิง :[/b] การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

[center]++++ wanwan035 ++++[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com