Back

การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]
[font=andale mono][size=12pt][/size][/font]ทางบริษัทไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือป่าวคะ


ตอบ: บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีคะ แม้ว่ากิจการจะไม่ได้ประกอบธุรกิจเลยก็ตาม ซึ่งกิจการไม่สามารถแจ้งขอหยุดดำเนินการหรือการส่งงบการเงินชั่วคราวได้จนกว่ากิจการจะจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ: wanwan017 wanwan017

Administrator
Administrator
https://yeepou.com