การผ่านรายการ (Posting)

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

การผ่านรายการ (Posting) คือ การผ่าน/การนำข้อมูลรายงานการค้าจากสมุดบัญชีขั้นต้นไปบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล/รายการนั้นๆ เพื่อหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีต่อไป โดยเมื่อผ่านรายการเสร็จแล้วต้องอ้างอิงหน้าบัญชีของสมุดขั้นต้นและเลขที่บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่ารายการเดบิตหรือเครดิตที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทเป็นการผ่านรายการมาจากสมุดขั้นต้นประเภทใด หน้าบัญชีใดและเลขที่บัญชีอะไร เพื่อสามารถตรวจสอบกลับไปได้อย่างถูกต้อง

การผ่านรายการ (Posting)
การผ่านรายการ (Posting)
Scroll to Top