Back

การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ แตกต่างกัน หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ คืออะไร

 

ตอบ: การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ ก็คือ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันดังนี้ การประชุมสามัญ มี 2 กรณี คือ

 

(1) การประชุมสามัญครั้งแรก เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนบริษัท

 

(2) การประชุมสามัญครั้งต่อๆไป เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่ได้มีการประชุมสามัญครั้งแรกไปแล้ว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกระยะเวลา 12 เดือน การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งอื่นๆ นอกจากที่เป็นการประชุมสามัญ โดยปกติการประชุมวิสามัญก็เพราะมีเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องที่ กม. หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

Administrator
Administrator
https://yeepou.com