การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Accounting of owners Equity)

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Accounting of owners Equity) เป็นบัญชีที่ใช้เพื่อบันทึกสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนเพื่อประกอบกิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 บัญชี ได้แก่

  • บัญชีทุน (Capital Account) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ของเจ้าของที่มาลงทุนและถอนทุน รวมทั้งบันทึกการรับผลการดำเนินงานของกิจการ ณ สิ้นงวดบัญชี
  • บัญชีถอนใช้ส่วนตัว (Drawing Account)  เป็นบัญชีที่บันทึกจำนวนเงินที่เจ้าของกิจการถอนกำไรไปใช้ล่วงหน้า โดยเมื่อสิ้นปีต้องทำการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน
การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Accounting of owners Equity)
การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Accounting of owners Equity)
Scroll to Top