Back

การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

หลักการบันทึกบันชีมี 2 หลักการ คือ

1.หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถทราบผลการดำเนินว่าเป็นอย่างไร

2.หลักการบันทึกบัญชีคู่ เป็นหลักการบัญชีที่สมบูรณ์แบบและเป็นหลักการทำบัญชีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน และเป็นหลักการทำบัญชีที่ใช้ในการศึกษาทางวิชาบัญชี รวมถึงการบันทึกบัญชีที่มีรายการสำคัญที่เกิดข้นแล้วต้องนำมาวิเคราะห์ให้เสมอกันทั้งสองด้านคือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต

2.1 ด้านเดบิต หรือ Dr คือด้านซ้ายของสมการบัญชี จึงเป็นการบันทึกรายการที่ทำในช่องด้านซ้าย หากสมการของบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำด้านขวาลดลงซึ่งหมายถึงการเพิ่มของสินทรัพย์ การลดลงของหนี้สิน และการลดลงของส่วนเจ้าของ

2.2 ด้านเครดิต หรือ Cr คือด้านขวาของ สมการบัญชี ซึ่งด้านนี้จะใช้ในการบันทึกรายการบัญชีในช่องด้านขวา สมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการทำบัญชีทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีลดลง คือการลดสินทรัพย์ เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของส่วนเจ้าของ

รายการค้าที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

1.รายการเปิดเลขบัญชี เป็นการบันทึกรายการแรกในสมุดรายวันทั่วไป อาจจะเกิดจากการลงทุนในครั้งแรก หรือเป็นการเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

2.รายการปกติของกิจการ คือการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทุนหรือเริ่มระยะเวลาบัญชีใหม่แล้ว ซึ่งในแต่ละวันบันทึกรายการค้าตามปกติของกิจการโดยจะเรียงตามลำดับก่อนหลังของรายการค้าที่เกิดขึ้น การทำรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปจะต้องมีรายละเอียดของช่องให้ชัดเจนคือ ช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องเลขที่บัญชี ช่องเดบิต ช่องเครดิต สำหรับช่องบันทึกรายการบัญชีคือช่องที่ต้องบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน

เพื่อประโยชน์สำหรับในอนาคตหากมีการตรวจสอบย้อนหลัง ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่าย และการบันทึกตัวเลขลงในช่องเดบิตและเครดิตควรที่จะลงให้ถูกช่องตามสมการบัญชีที่ทั้งสองข้างจะต้องมีค่าเท่ากันจึงจะเป็นบัญชีที่ถูกต้อง

Administrator
Administrator
https://yeepou.com