Back

การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

กรณีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลต่างประเทศ ได้รับเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการปิโตรเลียม จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ครับ…?


ตอบ: ++++ นิติบุคคลต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และภาษีอากรตามกฎหมายอื่นในเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการปิโตรเลียม (ม. 13 พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514) ค่ะ ++++
ตอบ: ++++ นิติบุคคลต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และภาษีอากรตามกฎหมายอื่นในเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการปิโตรเลียม (ม. 13 พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514) ค่ะ ++++

Administrator
Administrator
https://yeepou.com