การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions) คือ การตัดสินใจโดยใช้วิธีการคำนวณกำไรส่วนเกินในการประเมินผลงานของแผนก โดยควรทำการยกเลิกหากคำนวณแล้วผลกำไรของกิจการสูงขึ้นหลักจากการยกเลิกสินค้าหรือแผนกงาน

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)
การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)
Scroll to Top