การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ โดยการขอความร่วมมือกับเจ้าหนี้ของบริษัทที่รับตรวจสอบ ซึ่งให้เจ้าหนี้ทำรายละเอียดยอดคงค้างทั้งหมด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น และขอเอกสารยืนยันจากเจ้าหนี้ แต่ทางเจ้าหนี้ให้เพียงตัวเลขยอดคงค้างทั้งหมดเท่านั้น ไม่ได้ให้รายละเอียดเอกสารหลักฐานใดๆเลย กรณีนี้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้างครับ


ตอบ: ข้อมูลรายละเอียดคงค้างเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นข้อมูลลับ ที่ไม่เปิดเผยกัน ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ก็ต้องหาวิธีการในการตรวจสอบวิธีอื่นที่เหมาะสมค่ะ
ตอบ: ข้อมูลรายละเอียดคงค้างเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นข้อมูลลับ ที่ไม่เปิดเผยกัน ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ก็ต้องหาวิธีการในการตรวจสอบวิธีอื่นที่เหมาะสมค่ะ

การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ
การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ

Scroll to Top