Back

การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนได้หรือไม่ wanwan012


ตอบ: wanwan017 wanwan003 wanwan002 wanwan001

Administrator
Administrator
https://yeepou.com