การซื้อขายรถยนต์

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

การซื้อขายรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สิน ณ วันที่ขายทรัพย์สินต้องขายราคาเท่าไรค่ะ wanwan012


ตอบ: ซื้อขายตามราคมท้องตลาดค่ะ และทรัพยืสินต้องหักค่าเสื่อมราคาด้วยค่ะ wanwan012

การซื้อขายรถยนต์
การซื้อขายรถยนต์

Scroll to Top