Back

การจ่ายเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(8)

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

การจ่ายเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(8)เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่เป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าบริการดังกล่าว หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราดังนี้-ผู้จ่าย ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น-ผู้รับ ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0-ผู้รับ ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายโดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินที่เป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป้นผู้บริโภคโดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อไป ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใดการจ่ายเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(8)Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][b] wanwan037+++++++++++++ wanwan037[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com