Back

การจัด ทำบัญชีวัด

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2560

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด

– คำอธิบาย วัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง วัดที่มีการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) ตามแบบที่กำหนด และส่งรายงานทางการเงินนั้น ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ตามจำนวนที่กำหนด (ร้อยละ 100)

– เป้าหมาย : จำนวนวัดส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน ปี 2560 ได้ร้อยละ 100  (จำนวน 40,538 วัด) ใช้ข้อมูลจำนวนวัดจากกองพุทธศาสนสถาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ไม่นับรวมวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย

เอกสารที่ต้องส่ง
– แบบที่ 1 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงานการเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมระบุข้อเสนอการพัฒนา
การจัดทำรายงานทางการเงินของวัด

– แบบที่ 2 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2560 (บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

ส่งเอกสารแบบที่ 1 และ 2 ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อสรุปและรายงานสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดเวลาต่อไป

หมายเหตุ
– สำหรับปี 2560 บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Administrator
Administrator
https://yeepou.com