การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป อยากรู้ว่ากิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ อย่างไรคะ[font=impact][size=14pt][b][/b][/size][/font]
wanwan002


ตอบ: กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการเงินยืมกรรมการทุกรายการ
wanwan005
ตอบ: ขอบคุณจ้า wanwan029

การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้
การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้
Scroll to Top