Back

การจดทะเบียนพาณิชย์ร้ายขายของชำ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

เนื่องจากดิฉันได้ตกลงเซ้งร้านขายของชำจากผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งเคยจดทะเบียนพาณิชย์ไว้แล้ว รบกวนสอบถามดังนี้คะ
1. จะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ในนามตนเองหรือว่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคะ
2. เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการมีอะไรบ้าง

+++ขอบคุณคะ+++
wanwan012


ตอบ: [b]ขอตอบตามข้อเลยนะคะ wanwan018[/b]

1.ถ้าเป็นการโอนกิจการต่อให้จดเลิกของคนเดิม และจดตั้งใหม่ของคนใหม่โดยจดโอนกิจการได้ ห้ามจดเปลี่ยนแปลงชื่อเพราะเลขทะเบียนพาณิชยือิงกับเลขบัตรประชาชน เมื่อเปลี่ยนคนต้องเป็นเลขทะเบียนตาม

2. เอกสารใช้แบบคำขอ (ทพ.)คำขอเลิกระบุในข้อ 14 ว่าโอนกิจการให้ใคร คำขอตั้งใหม่ระบุในข้อ 9 ว่ารับโอนมาจากใคร กิจการที่รับโอนมาเริ่มแต่วันไหน เพื่อคงระยะเวลาการประกอบการของร้านนี้ได้ เอกสารแนบใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า(ถ้ามี) สำเนาบัตรผู้ให้เช่า(ถ้ามี) และแผนที่ร้านโดยสังเขป

[center][b] wanwan029+++++++++ wanwan031[/b][/center]
Administrator
Administrator
https://yeepou.com