Back

การจดทะเบียนบริษัททัวร์

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

การจดทะเบียนบริษัททัวร์ ต่างกับจดทะเบียนบริษัทอื่นๆ หรือเปล่าครับ


ตอบ: ++++ในแง่ของการประกอบธุรกิจทัวร์ในความคิดของดิฉัน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ถ้าหากมีการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดาค่ะ ซึ่งก็จะต้องแลกด้วยความยุ่งยาก ภาระภาษีและหน้าที่ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาค่ะ ดังนั้นในอันดับแรกควรสอบถามตัวเองก่อนค่ะว่า จะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาระภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมากค่ะหากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็ให้เลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่าค่ะ -*-

Administrator
Administrator
https://yeepou.com