บริษัท ก. (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้ทำสัญญาจ้างบริษัท บ. (ผู้รับจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ให้บริการช่วยบริหารโครงการร่วมกับผู้ว่าจ้าง และ/หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ/หรือบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ในการควบคุมดูแลการก่อสร้างของผู้รับเหมารายต่างๆ โดยบริษัท บ. ได้ว่าจ้างช่วงบริษัท อ. (ผู้รับจ้างช่วง) ซึ่งเป็นบริษัทในไทย ให้ดำเนินงานแทนเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน อีกทั้งมีหน้าที่ส่งมอบงานต่อบริษัท ก. โดยตรง เมื่อบริษัท ก. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท บ. ตามสัญญาให้บริการในไทย บริษัท บ. มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศจ้างช่วงนิติบุคคลในไทยบริหารโครงการในไทย

บริษัท ก ทำสัญญาจัดซื้อระบบควบคุมการเดินเครื่องของโรงกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าจากบริษัท A ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของอิตาลี มิได้ประกอบกิจการในไทย ตกลงขายอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับโรงไฟฟ้าซึ่งมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ในการขายอุปกรณ์จึงต้องจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) สำหรับควบคุมการทำงาน โดยจะ Load มาพร้อมกับอุปกรณ์จากโรงงาน ไม่มีการแยกราคาของ Software บริษัท ก ต้องแยกค่า Software และถือเป็นการจ่ายค่าแห่งสิทธิเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่

ภาระภาษี กรณีจ่ายเงินค่าซื้อระบบควบคุมการเดินเครื่องกำจัดก๊าซ ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมให้นิติบุคคลในอิตาลี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี