Back

การขายหุ้นเป็นหน่วยรวม

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

                        สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สำหรับการนำหุ้นทุนเพื่อออกจำหน่ายนั้น  บริษัทสามารถที่จะทำการจำหน่ายในรูปของหน่วยหลักทรัพย์ได้  ซึ่งในหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยนั้น อาจจะเป็นการนำหุ้นสามัญจำหน่ายมาทำการรวมกับหุ้นบุริมสิทธิ  หรือจำหน่ายเป็นหุ้นสามัญรวมกับหุ้นกู้  หรืออาจจะจำหน่ายเป็นหุ้นบุริมสิทธิรวมกับหุ้นกู้ก็ได้  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีปัญหาที่เกี่ยวกับการขายหุ้นเป็นหน่วยรวมเหมือนกันซึ่งก็คือ  การแบ่งจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ได้รับ  ซึ่งจะต้องคำนวณหาจำนวนเงินค่าขายของหุ้นแต่ละชนิดว่า มูลค่าของหุ้นแต่ละตัวมีค่าเท่าใดในหนึ่งหน่วยรวม  ถ้าหน่วยหนึ่งประกอบด้วยหุ้นสองชนิด  เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนั้นจะสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1.หากรู้ราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิด  การแบ่งราคาขายรวมให้กับหุ้นแต่ละชนิดจะใช้ราคาตลาดรวมของหุ้นที่ขายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
2.หากรู้ราคาตลาดของหุ้นเพียงชนิดเดียว  ก็จะหาราคาขายของหุ้นอีกชนิดหนึ่งได้ด้วยการนำราคาตลาดของหุ้นที่ทราบหักออกจากราคาขายรวม
3.หากไม่รู้ราคาตลาดของหุ้นทั้งสองชนิด  และไม่มีวิธีอื่นที่จะใช้เป็นเกณฑ์แบ่งที่เหมาะสมก็อาจจะใช้ราคาตามมูลค่าของหุ้นทั้งสองชนิดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  และถ้าในเวลาต่อมาสามารถทราบราคาตลาดของหุ้นแม้แต่เพียงชนิดเดียว  ก็จะต้องจัดทำรายการแก้ไขรายการที่บันทึกไว้เดิมให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่คำนวณขึ้นใหม่ พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com