การขายสินค้า (Sale)

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

การขายสินค้า (Sale) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า และธุรกิจหรือกิจการช่วยให้ค้นพบความจำเป็น ค้นพบความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่กิจการนำเสนอ

การขายสินค้า (Sale)
การขายสินค้า (Sale)
Scroll to Top