Back

การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

1. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะเปลี่ยนรอบปีบัญชี ต้องได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ
สารวัตรบัญชี
2. การยื่นขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
(1) แบบคำขออนุญาต (ส.บช.4) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดแบบพิมพ์)
(2) สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้
– สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลหรือ
– สำเนาทะเบียนพาณิชย์กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน ประเทศ หรือ
– สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีเป็นกิจการร่วมค้า
(3) สำเนาหนังสือของสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
(4) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี
(5) สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
(ถ้ามี)
(6) สำเนาแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ครั้งสุดท้ายก่อนการขออนุญาต
(7) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ
อำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ได้มอบหมายให้ผู้อื่น
ทำการแทน
ทั้งนี้สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ ทำการแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี
3. กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีข้อบังคับระบุเรื่องรอบปีบัญชี ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีไปพร้อมกับการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ โดยยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
4. สถานที่ยื่นคำขออนุญาต
* กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
* กรณีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจ หรือ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณางานการอนุญาตและรับแจ้ง ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543


การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 กำหนดว่า “ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน สิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชีที่กำหนดตามมาตรา 8 วรรคหก หรือวันเริ่มทำบัญชีมาตรา 9 แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชีก่อนครบสิบสองเดือนได้” การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี ต้องยื่นขออนุญาตก่อนที่จะเปลี่ยนรอบปีบัญชีใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. การรับคำขออนุญาต ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้แตกต่างไปจากเดิม ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี (แบบ ส.บช. 4) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช. 4 * ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะรับคำขอพร้อมอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที

2. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ รวมทั้งตรวจสอบรายการทางทะเบียนประกอบการพิจารณา โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1/2 วัน ทั้งนี้ หากคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแก้ไขแล้วยื่นใหม่

3. ลงทะเบียนรับคำขอ เจ้าหน้าที่จะส่งลงทะเบียนรับคำขอ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1/2 วัน

4. การพิจารณาอนุญาต เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายการทางทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งจัดทำสรุปข้อเท็จจริงและหนังสือแจ้งการอนุญาต เสนอสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชี อนุญาตและลงนามหนังสือแจ้งธุรกิจ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน

5. แจ้งการอนุญาต เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งให้ธุรกิจทราบ โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน(Flowchart การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี)

ที่มา http://www.thairegistration.com/mainsite/fileadmin/contents/account/files/doc/flowchart_3.doc

 

Administrator
Administrator
https://yeepou.com