การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
-ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย
-ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
-ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร
-ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง
-ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด
-มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท
-เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][b] wanwan035 +++++++++ wanwan036[/b][/center]

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Scroll to Top