การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

++++ การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ++++

1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่

1.1 ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ

1.2 ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10

3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้อง ด้วยได้แก่

3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล

3.2 ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการภาษีการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

Scroll to Top