Back

กรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุน

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

กรณีกรอกแบบ ภงด.50 แล้วเป็นขาดทุนต้องนำขาดทุนของปีก่อนมาหักอีกหรือเปล่า แล้วถ้าไม่นำมาใช้ จะเป็นอะไรไหม


ในกรณีที่ขาดทุน ตอนกรอก ภงด.50 ไม่ต้องนำผลขาดทุนสะสมยกหรือของปีก่อนมาใส่

Administrator
Administrator
https://yeepou.com