Back

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

> กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม เข้าร่วมประชุมได้ไหม…? < ++++ กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง หรือไปรษณ๊ย์ไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยต้องนำหลักฐานแสดงตนไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา - บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ - ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



Administrator
Administrator
https://yeepou.com