กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

สปส.เตือนนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงานให้ยื่นแจ้งการประสบอันตรายภายใน 15 วัน
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตือนนายจ้าง หากลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างรีบแจ้งการประสบอันตราย ตามแบบแจ้งการ ประสบอันตราย และคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท.16) ต่อ สปส.เขต/พื้นที่/จังหวัด ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบ
สำนักงานประกันสังคม เตือนนายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย ต่อสำนักงานประกันสังคมเขต/พื้นที่/จังหวัด ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือสถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ ตามแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท.16) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบ กรณีที่นายจ้างไม่สามารถแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายได้ ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ต่อสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ตามแบบแจ้งการประสบอันตรายฯ (กท.16) ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย หากนายจ้างรายใดไม่แจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้าง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย จากการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 45,000 บาท ต่อการเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย 1 ครั้ง หากบาดเจ็บรุนแรงให้เบิกเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกฎกระทรวงในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท รวมไปถึงได้รับเงินค่าทดแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกิน 3 วัน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดในใบรับรองแพทย์ และในกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย โดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะ และระยะเวลาการจ่ายแต่ไม่เกิน 10 ปี และกรณีทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพตามระยะเวลาที่จะต้องจ่ายแต่ไม่เกิน 15 ปี หากลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหาย ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายเป็นรายเดือน เป็นเวลา 8 ปี และค่าทำศพเป็นเงิน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่ 07.00 -19.00 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
……………………………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th

Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: wanwan037

กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน
กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน

Scroll to Top