Back

กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือถูกตีกลับ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]
[size=12pt][i]กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือบอกกล่าวถูกส่งคืนบริษัทเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าการส่งคำบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะ [/i] [/size] wanwan002


ตอบ: การส่งคำบอกกล่าวฯ กม. กำหนดให้ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อส่งโดยวิธีดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่มีผู้รับอาจเนื่องมากจากผู้ถือหุ้นย้ายที่อยู่ใหม่แล้วไม่แจ้งบริษัท ก็ต้องถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวฯ นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วคะ

[center][b] wanwan018++++++++++++ wanwan005[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com