The Blog

บริษัทให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน หากใบเสร็จรับเงินที่เป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษาของพนักงานเป็นภาษาจีน และ

หลักฐานใบเสร็จจากสถานศึกษาของพนักงานเป็นภาษาต่างประเทศระบุชื่อพนักงานใช้เป็นหลักฐานรายจ่ายของกิจการได้

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและมีการให้บริการขนส่งสินค้า เมื่อลูกค้าที่เป็

ภาระภาษี กรณีการให้บริการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและมีการให้บริการขนส่งสินค้า

บริษัทให้แพ็กเกจทัวร์ (Package tour) แก่ผู้ผลิต และผู้ผลิตนำมาให้แก่ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายให

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานได้รับ Package tour จากบริษัทตัวแทนจำหน่าย