กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริจาคที่ดินให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือโรงเรียน)ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ หรือไม่
ยกที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปิดอากรแสตมป์

บทความที่น่าสนใจ

สูตรบัญชี ทั้งหมด

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

 

หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ

 

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

 

ขายสุทธิ = ขาย - รับคืนสินค้า - ส่วนลดจ่าย

 

ซื้อสุทธิ = ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืนสินค้า - ส่วนลดรับ

 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ - สินค้าคงเหลือปลายงวด

 

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ - ต้นทุนขาย

 

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมต้นงวด + กำไรสุทธิ - เงินปันผลจ่าย

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนหุ้นสามัญ + กำไรสะสมปลายงวด

 

ค่าใช้จ่ายรวม = รายได้รวม - กำไรสุทธิ

 

กำไรสุทธิ = รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม

 

สินค้าที่มีเพื่อขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ

 

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสะสมต้นปี + กำไรสุทธิ - เงินปันผลจ่าย

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนหุ้นสามัญ + กำไรสะสมปลายปี

 

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี - หนี้สินต้นปี

 

ทุนปลายปี = สินทรัพย์ปลายปี - หนี้สินปลายปี

 

กำไรสุทธิ = ทุนปลายปี - ทุนต้นปี - ลงทุนเพิ่ม

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี คลองหลวง ปทุมธานี 1.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายลดเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บุคคลธรรมดา ในราคา 90 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 10 บาท 2.บริษัท ก. ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 100 บาท ได้ขายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้บริษัท ค. ในราคา 88 บาท ส่วนต่างของราคาตามหน้าเช็คกับราคาจำหน่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าครั้งแรก เท่ากับ 12 บาท บริษัท ก. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร