เอกสาร ที่ต้อง เสียภาษี อากรแสตมป์

          คำว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ ซึ่งปัจุจบันมีทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น

- ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน
- เช่าซื้อทรัพย์สิน
- จ้างทำของ
- กู้ยืมเงิน ฯลฯ

          อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร โดยคำว่า กระทำ หมายความว่า การลงลาย มือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อากรแสตมป์ คือ ใคร เป็นคน เสียค่า อากรแสตมป์