อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน

อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน

          หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องของ อากรแสตมป์ ว่าเป็นคนละแบบกับแสตมป์ไปรษณีย์ มักจะไปหาซื้อที่ไปรษณีย์ เห็นคำว่าแสตมป์ ก็ตีไปว่าเป็นไปรษณีย์ที่ใช้ส่งจดหมาย

          อากรแสตมป์ เป็นภาษี ตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์
         เป็นภาษีอากรที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร โดยคำว่า กระทำ หมายความว่า การลงลาย มือชื่อตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และอากรแสตมป์ หาซื้อที่ สนง.เขตสรรพากร หรือตามร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆ
ภ.พ.36 คือ โสหุ้ยการผลิต คือ