กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทกำหนดว่า พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมา บริษัทมีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยต้องมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นิติบุคคลเลิกกันและอยู่ระหว่างชำระบัญชีให้คืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน

นิติบุคคลเลิกกันและอยู่ระหว่างชำระบัญชีให้คืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินก้อนที่พนักงาน ททท. ได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลลงทุนเพิ่มเติมเกินกว่า 5,000,000 บาทไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549

กิจการ BOI ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลลงทุนเพิ่มเติมเกินกว่า 5,000,000 บาทไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549

กรณีบิดาและมารดาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีและมีอายุเกิน 60 ปี บิดามารดาได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากประจำซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อร่วมกัน จำนวน 20,000 บาท และมารดายังมีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นชื่อมารดาคนเดียว โดยได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จำนวน 25,000 บาท ซึ่งบิดาได้นำเงินได้ทั้งหมดจำนวน 45,000 บาท ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อขอคืนภาษี จึงอยากทราบบุตรจะสามารถหักลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดาและมารดาได้ทั้ง 2 คนหรือไม่

การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา กรณีบิดามารดามีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งปีไม่เกินคนละ 30,000 บาท

คณะกรรมการฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และ DVD เกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน โดยรายได้ทั้งหมดคณะกรรมการฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ผู้สนับสนุนเงินในการจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์และ DVD มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้บริจาคได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคเงินให้คณะกรรมการเพื่อผลิตสื่อเกี่ยวกับในหลวงจำหน่ายและนำรายได้ทูลเกล้าถวาย

My Portfolio

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี รับจดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปทุมธานี รับทำบัญชีปทุมธานี ทำบัญชีปทุมธานี รับวางระบบบัญชีปทุมธานี วางระบบบัญชีปทุมธานี รับตรวจสอบบัญชีปทุมธานี ตรวจสอบบัญชีปทุมธานี