บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หากบริษัทเลือกใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว จึงใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) และ (ฉบับที่ 467)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินก้อนที่พนักงาน ททท. ได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตถุงมือพลาสติกเพื่อการส่งออก บริษัทได้นำเงินบางส่วนไปลงทุนในบริษัท A ซึ่งทำธุรกิจผลิตแกนกระดาษเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยถือหุ้นอัตราร้อยละ 60 ชาวไต้หวันอัตราร้อยละ 20 และชาวมาเลเซียอัตราร้อยละ 20 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ต่อมาบริษัท A ได้เลิกกิจการ เนื่องจากขาดทุน และมีหนี้สินกับธนาคารพร้อมดอกเบี้ย โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทรับสภาพใช้หนี้แทนบริษัท A โดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลา 60 เดือน หนี้สินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินเต็มมูลค่าหุ้นที่ถือแล้วไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นของกิจการ

บริษัท ก และ บริษัท ข ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบกิจการโฆษณาภายในประเทศ รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยบริษัท ก รับภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 60 และบริษัท ข ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าตามสัญญาจ้าง และบริษัท ข มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งจ่ายเงินค่าโฆษณาเต็มจำนวนไปก่อน ซึ่งผู้ประกอบกิจการโฆษณาจะออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท ข และบริษัท ข เรียกเก็บคืนเงินทดรองจ่ายจากบริษัท ก ในภายหลัง มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลทดรองจ่ายค่าบริการให้แก่นิติบุคคลในไทย

นาย พ. พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2547 โดยนาย พ. ยื่นความประสงค์จะขอลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เนื่องจากเจ็บป่วยและมีอายุทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ตามใบแสดงความเห็นแพทย์ ลงวันที่ 8 กันยายน 2546 และได้รับเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน นาย พ. ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2547 มีเงินได้พึงประเมินจากรัฐวิสาหกิจและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน 2550 นาง ส. ภริยา นาย พ. แสดงหลักฐานหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษา ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2550 ซึ่งรับรองว่า นาย พ. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ไตเสื่อม และเส้นโลหิตในสมองตีบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีทุพพลภาพที่นาย พ. ได้รับจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่

ออกจากงานเพราะทุพพลภาพ เงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี